Cài giao diện cho centos 7

Bài viết này sẽ lý giải chúng ta sở hữu giao diện đồ họa GUI và VNC Server trên VPS CentOS 7. Chụ ý là bài viết này thực hiện CentOS 7 nhé.

You watching: Cài giao diện cho centos 7

Cập nhật CentOS

Dùng lệnh cập nhật hệ thống

yum -y update

Cài đặt giao diện bối cảnh GUI

Cài đặt gói hình ảnh cho CentOS

yum groupinstall "GNOME Desktop"

*

yenter. Để ban đầu setup.

*

Quá trình thiết đặt hơi lâu, đợi đến khi tải dứt.

*

Cài đặt vnc-server

yum install tigervnc-serverGõ y cùng enter

*

Thêm VNC user

useradd vncmozCấu hình TightVNC, chúng ta copy file cấu hình ra, với giờ đồng hồ hành sửa

cp /lib/systemd/system/vncserver
.service /etc/systemd/system/vncserver
:2.serviceSố 2 sống đây đã là port. Tiếp đến sửa tệp tin bắt đầu copy bằng lệnh sau:

vi /etc/systemd/system/vncserver
:2.serviceNhấn insert nhằm sửa file

Type=forking# Clean any existing files in /tmp/.X11-unix environmentExecStartPre=/bin/sh -c "/usr/bin/vncVPS -kill %i > /dev/null 2>&1 || :"ExecStart=/usr/sbin/runuser -l -c "/usr/bin/vnchệ thống %i"PIDFile=/home//.vnc/%H%i.pidExecStop=/bin/sh -c "/usr/bin/vnchệ thống -kill %i > /dev/null 2>&1 || :"Sửa thành user đã tạo

*

Nhấn Esc để tránh cùng gõ :wq! rồi nhấn Enter để gìn giữ.

See more: Ra Mắt Kaspersky Internet Security / Anti, Kaspersky Internet Security / Anti

Cho phxay vnc truy vấn tự kết nối bên phía ngoài cùng với cái lệnh sau (Nếu ko, firewall đang ngăn liên kết mang đến vnc).

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service vnc-serverKhởi động lại firewall

firewall-cmd --reloadTiếp đến chuyển sang trọng user bắt đầu sinh sản.

su - vncmozNhập lệnh

vncserverTạo mật khẩu, và nhắc lại.

See more: Cách Download Video Bị Chặn, Hướng Dẫn Tải Video Bị Chặn Download Trên Website

Khởi động lại hệ thống

Gõi lệnh sau

su -systemctl daemon-reloadNhập mật khẩu root. Tiếp mang đến bất công dụng khởi động thuộc VPS.

systemctl enable vncserver
:2.serviceKhởi động vncserver

systemctl start vncserver
:2.service

Kết nối

Để kết nối với sửa dụng hình ảnh GUI từ bỏ PC Windows, bạn phải setup TightVNC for Windows. Mngơi nghỉ TightVNC đã cài đặt, điền ip VPS cùng port sẽ cài:

*

Nhập mật khẩu

*

Kết nối thành công

*

Lời kết

Bài viết này để giúp chúng ta cài đặt giao diện GUI mang lại CentOS 7 gắng bởi màn hình hiển thị dòng lệnh truyền thống. Chúc chúng ta thành công!