Chi phí hoạt động

Sự khác biệt giữa chi phí hoạt động và chi phí vốn là gì? - 2021 - Talkin go money

Sự Khác Biệt Giữa Tiết Kiệm Và Đầu Tư (Tháng MườI MộT 2021).

You watching: Chi phí hoạt động

Sự Khác Biệt Giữa Tiết Kiệm Và Đầu Tư (Tháng MườI MộT 2021).
*

Table Of Contents:
*

a:

Chi phí hoạt động (OPEX) là chi phí cần thiết cho hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Ngược lại, chi phí vốn (CAPEX) là chi phí mà một doanh nghiệp phải tạo ra lợi ích trong tương lai. OPEX và CAPEX được đối xử khá khác nhau vì mục đích kế toán và thuế.

Chi phí vốn phát sinh khi doanh nghiệp sử dụng tiền, tài sản thế chấp hoặc vay nợ để mua một tài sản mới hoặc bổ sung vào giá trị của một tài sản hiện có với mong muốn nhận được lợi ích lâu hơn một năm tính thuế. Về cơ bản, chi tiêu vốn thể hiện sự đầu tư vào kinh doanh.

Ví dụ về chi phí vốn bao gồm mua sắm tài sản cố định, chẳng hạn như tòa nhà mới hoặc thiết bị kinh doanh, nâng cấp các cơ sở hiện có và mua lại các tài sản vô hình, chẳng hạn như bằng sáng chế.

Chi phí hoạt động, mặt khác, là chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh thông thường, như chi phí quản lý chung, nghiên cứu và phát triển, và chi phí bán hàng.

OPEX bao gồm một loạt các loại hình chi phí, chạy phạm benhvienranghammatsaigon.vn từ văn phòng phẩm đến chi phí đi lại và phân phối, lệ phí giấy phép, tiện ích, bảo hiểm tài sản và thuế tài sản, ví dụ.

See more: Phím Tắt Excel, Các Phím Tắt Trong Excel 2003, 2007, 2010, 2016, 2013, 2019

Nếu thiết bị được cho thuê thay vì mua thì thường được coi là chi phí hoạt động. Các sửa chữa chung và bảo dưỡng các tài sản cố định hiện có như các tòa nhà và thiết bị cũng được coi là OPEX, trừ khi những cải tiến sẽ làm tăng tuổi thọ hữu ích của tài sản.

Sự khác biệt giữa chi phí hoạt động và chi phí vốn có thể được tìm thấy trong hai loại chi phí được xử lý như thế nào đối với mục đích kế toán và thuế thu nhập. OPEX được ghi trên báo cáo kết quả hoạt động và được khấu trừ hoàn toàn. Tuy nhiên, CAPEX được khấu hao, trong trường hợp tài sản cố định, hoặc được phân bổ trong trường hợp các tài sản vô hình trong suốt thời gian hoạt động.

Trong hoạt động kinh doanh của mình, một công ty đôi khi có sự lựa chọn về benhvienranghammatsaigon.vnệc phải chịu chi phí hoạt động hay chi phí vốn. Ví dụ, nếu một công ty cần nhiều không gian lưu trữ dữ liệu hơn, nó có thể đầu tư vào các thiết bị lưu trữ dữ liệu mới như một khoản chi phí vốn hoặc không gian cho thuê trong trung tâm dữ liệu như một chi phí hoạt động.


Sự khác biệt giữa chi phí hoạt động và chi phí chung là gì?

*
Tìm hiểu cách chi phí hoạt động và chi phí đầu vào ảnh hưởng đến lợi nhuận; các doanh nghiệp có chi phí duy nhất và khác nhau có thể thuộc từng loại.

Sự khác nhau giữa chi phí hoạt động và chi phí bán hàng (COGS) là gì?

*

Chi phí hoạt động và Giá vốn hàng bán được coi là tài khoản chi phí. Họ tính toán các cách khác nhau trong đó các nguồn lực được chi tiêu trong quá trình điều hành một doanh nghiệp.

See more: Latest Version - Download Free Time And Attendance Software

Sự khác biệt giữa chi phí vốn (CAPEX) và chi phí hoạt động (OPEX) là gì?

*

Tìm hiểu để phân biệt giữa chi phí vốn (CAPEX) và chi phí hoạt động (OPEX) như được liệt kê trong báo cáo thu nhập của công ty.