Ký hiệu toán học trong latex

Bài viết đầy đủ của benhvienranghammatsaigon.vn về soạn thảo Toán học trong LaTeX. Bài này được viết lại rõ ràng và đầy đủ hơn, hạn chế phân thành nhiều bài nhỏ để mọi người tiện theo dõi. Luôn được cập nhật thường xuyên.

You watching: Ký hiệu toán học trong latex

Những lưu ý đầu tiên

Hãy đảm bảo PHẢI CÓ 3 gói lệnh sau đây đặt trước \begin{document}

\usepackage{amsmath}\usepackage{amsfonts}\usepackage{amssymb}

Đặt công thức toán ở đâu?

Không phải muốn để các câu lệnh toán ở đâu cũng được, ta phải đặt chúng trong một môi trường cụ thể để LaTeX biết rằng “Ờ, cái tụi ở trong này là công thức toán!“. Vậy môi trường đó là gì?

► Công thức cùng dòng với văn bản


Công thức $a+b=c$ nằmg cùng dòng với văn bản.Bạn cũng có thể dùng \(x+y=z\) cũng được.

*
► Công thức là một đoạn riêng so với văn bản (khác dòng)


Dù để \ cùng dòng nhưng kq vẫn khác dòng. Tương tự cho $x+y=z$ cũng thế.

► Gõ phương trình hoặc muốn đánh số hay tham chiếu đến công thức (khuyên dùng)


Dùng \textit{equation} không viết nhiều dòng toán được.\begin{equation} a+b=c \\ 1+2=3\end{equation}Khuyên dùng \textit{align} hơn.\begin{align} x+y=z \\ 2+3=5\end{align}

Nhận xét : Nên dùng \begin{align}, chỉ khi nào muốn đánh máy nhanh mà không cần tham chiếu đến phương trình đang viết thì dùng $$.

Đánh số phương trình hay công thức

Bạn thấy dùng equationhay alignnhư ở trên thì nó sẽ tự động đánh số phương trình giùm bạn luôn. Bây giờ bạn muốn chủ động điều khiểnquá trình đánh số này thì làm sao?

► Đánh số ở trước công thức thay vì ở sau như bình thường

Các bạn thêm vào trong khai báo document như dòng code bên dưới

\documentclass<12pt,leqno>{article}► Đánh số tất cả các hàng


Mỗi lần xuống hàng là đánh 1 số\begin{align} a+b=1 \\ b+c=2\\ c+a=0\end{align}

► Không đánh số gì cả


Thêm dấu * vào sau align hay equation\begin{align*} a+b=1 \\ b+c=2\\ c+a=0\end{align*}

► Đánh số chỉ 1 hàng thôi

…sẽ bổ sung sau…

► Không đánh số một hàng, còn lại đánh hết


\begin{align} a+b=1 \\ b+c=2 \nonumber \\ c+a=0\end{align}
► Thay vì đánh số, bạn muốn đánh chữ hay một ký tự nào đó tùy ý


\begin{align} x+y=2 \\ x^2+1=0 \tag{abc} \\ 3x-4=5 \nonumber \\ m=3x-z\end{align}
► Đánh số chung cho cả cụm công thức gồm nhiều dòng


\begin{align} \begin{split} a+b=c \\ x+y=z \\ 1+2=3 \end{split}\end{align}
► Đánh số dạng 1a, 1b, 1c (hệ phương trình)


% cái này đặt trước \begin{document}\usepackage{cases} % cách dùng\begin{subnumcases}{f=} x+1 & $(x0)$ \end{subnumcases}
► Đánh số dạng 1a, 1b, 1c (phương trình tự do)


\begin{subequations}\begin{align} 1+2=3 \\ a+b=c \\ y+x=3\end{align}\end{subequations}
► Đánh số dạng (1.1), (2.2.1),… theo số mục và chương mà phương trình đó đang hiện hữu.

Nếu muốn đánh theo chỉ số mục (section) (ví dụ 1.2, 1.3,…) thì bạn đặt dòng code sau đây vào trước \begin{document}

\numberwithin{equation}{section}Nếu muốn đánh theo chỉ số mục phụ (subsection) (ví dụ 1.1.2, 1.1.3,…) thì bạn đặt dòng code sau đây vào trước \begin{document}

\numberwithin{equation}{subsection}Bạn có thể xem kỹ ví dụ ở file .tex và file .pdf này.

See more: Đề Xuất 11/2021 # Cách Tải Chiến Dịch Huyền Thoại Cdht Trung Quốc Cho Android, Ios # Top Like

► Ghi lại một phương trình 2 lần nhưng vẫn giữ nguyên đánh số.

Ở lần ghi đầu tiên nhất, bạn dùng \label{abcxyz}Ở lần ghi thứ hai, bạn dùng \tag{ref{abcxyz}}mà khỏi cần dùng label.

Lưu ý là khi bạn gọi lại phương trình ấy, tức bạn dùng \eqref{abcxyz}, nó sẽ dẫn bạn đến lần ghi đầu tiên nhất, chỗ có lệnh label. Cái thủ thuật này đa phần chỉ hữu hiệu khi bạn soạn thảo bài trình chiếu beamer.

Tham chiếu đến công thức đã được đánh số

Mục đích của đánh số chính là cần “nhắc lại” hay tham chiếu công thức đó. Bạn dùng \label{}để đánh dấu, còn dùng \eqref{}để gọi lại.

See more: Cách Save Hình Trong Lightroom Mobile (Định Dạng Ảnh, Xuất, Lưu Ảnh Trong Lightroom


\begin{align}\label{cthuc} a+b=c\end{align}\begin{align} x+z=t \label{hang1} \\ 1+2=3 \label{hang2}\end{align}Gọi lại công thức \eqref{cthuc} và công thức \eqref{hang1} và \eqref{hang2}.