Sony xperia 1 ii xách tay

Máy là phiên bạn dạng Nhật, quốc tế ẩm likenew 99% đã qua sử dụng, xách tay tự thị phần nước ngoài.Hỗ trợ 1 lần tăng cấp mẫu trong 7 ngày đầuHỗ trợ trả góp 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụngHỗ trợ trả dần dần từ 18 tuổiHỗ trợ quẹt thẻ
*

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":0,"display_regular_price":0,"image":"title":"xperia 1 ii","caption":"","url":"https://benhvienranghammatsaigon.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg","alt":"","src":"https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-510x510.jpg","srcset":"https://thanhdatSmartphone.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-510x510.jpg 510w, https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-300x300.jpg 300w, https://thanhdatdi động.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-150x150.jpg 150w, https://benhvienranghammatsaigon.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-100x100.jpg 100w, https://thanhdatđiện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://thanhdatSmartphone.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://benhvienranghammatsaigon.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3921,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":4499,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_phien-ban":"quoc-te","attribute_pa_so-sim":"2sim-vat-li","attribute_pa_mau-sac":"tim","availability_html":"Cho phu00e9p u0111u1eb7t hu00e0ng tru01b0u1edbc ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":0,"display_regular_price":0,"image":"title":"xperia 1 ii","caption":"","url":"https://thanhdatthiết bị di động.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg","alt":"","src":"https://thanhdatSmartphone.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-510x510.jpg","srcset":"https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-510x510.jpg 510w, https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-300x300.jpg 300w, https://benhvienranghammatsaigon.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-150x150.jpg 150w, https://benhvienranghammatsaigon.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-100x100.jpg 100w, https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatđiện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://benhvienranghammatsaigon.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3921,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":4500,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_phien-ban":"quoc-te","attribute_pa_so-sim":"2sim-vat-li","attribute_pa_mau-sac":"trang","availability_html":"Cho phu00e9p u0111u1eb7t hu00e0ng tru01b0u1edbc ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":0,"display_regular_price":0,"image":"title":"xperia 1 ii","caption":"","url":"https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg","alt":"","src":"https://thanhdatdi động.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-510x510.jpg","srcset":"https://benhvienranghammatsaigon.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-510x510.jpg 510w, https://thanhdatthiết bị di động.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-300x300.jpg 300w, https://thanhdatdi động.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-150x150.jpg 150w, https://thanhdatdi động.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-100x100.jpg 100w, https://thanhdatthiết bị di động.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://thanhdatthiết bị di động.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://benhvienranghammatsaigon.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thanhdatđiện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3921,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":4501,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Phiên bản